Regulamin

   
 


 

 

START

II Inscenizacja wypadku kolejowego 12.09.2015

Pomoc dla innych

Transport wagonów do Jaworzyny Śląskiej z Opola Głównego oraz Pokrzywnej

Piknik Kolejowy w Jaworzynie Śląskiej 13-14.09.2014r

Stop Likwidacji parowozów z Nysy

XI Ogólnopolski Zlot Drezyniarzy "Bieszczady 2014r. „

II Wystawa Lokomotyw Spalinowych "Historia i Współczesność"

Pociąg specjalny z okazji 167 lecia Berlinki dawnej magistrali kolejowej Berlin - Wrocław w dniu 28.09.13.

STOP likwidacji zabytków!

Letnie Przesilenie

Pociąg specjalny na trasie Jaworzyna Śląska - Kamieniec Ząbkowicki - Nysa oraz Nysa Głuchołazy 12.10.2013r.

Kostrzyn - Barnówko - Kostrzyn

Pierwsza wystawa lokomotyw spalinowych

Dni Cybinki 2012

Pociąg specjalny Kunowice - Cybinka

Loko-Piknik

Pociąg specjalny Rzepin - Miedzyrzecz - Rzepin

Wspierają nas..

Kilka słów o nas...

X Ogólnopolski Zot Drezynirzy „Bieszczady 2013”

IX Ogólnopolski Zlot Drezyniarzy

"VIII Ogólnopolski Zlot Drezyniarzy"

Dzień Historii - przejazdy drezynowe do Pastuchowa

SMKJ na flag.pl

Drezyną do Pastuchowa

Regulamin

Uwaga!!!

Jubileusz 165 lecia Berlinki

Linia 285

Nasze Imprezy

Drezynowy Piknik Kolejowy w Lubsku

Jaworzyna Śląska - Miasto Kolei 2010

WOŚP

Dni Techniki Kolejowej stacja Wałbrzych Główny

Dni Jaworzyny Śląskiej 2010

100 lecie Jaworzyńskiej Parowozowni

Załadunek wagonu Rosyjskiego dla Muzeum Wojska w Białymstoku

"VI Ogólnopolski Zlot Drezyniarzy Mazury 2009"

II Pwiatowe Zawody Drezynowe

Festyn Średniowieczny

"VII Ogólnopolski Zlot Drezyniarzy"

Dni Cybinki 2009

Zimowe Przejazdy do Pastuchowa

Szlakiem Zapomnianych Linii Kolejowych

Ls60-01 (5927)

Drezyna WMB10L-6404

Ls40-4043

Remont Ls40-4063

SM03-232

Nasze oferta

Nasze filmiki na youtube

Media o nas

Bocznica

Imprezy kolejowe w Polsce.

Księga gości

Dane kontaktowe

Kontakt

Linki

Licznik

 


     
 

 

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego „ Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląksiej”

 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej”, w dalszych postanowieniach  regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

  2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jaworzyna Śląska.

  4. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Łukasz Romaniecki zwany dalej Prezesem 

  5. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

  6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego

regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo                           o stowarzyszeniach.

  7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.

  8. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

  9. Działalność Stowarzyszenia realizowana jest na rzecz ogółu społeczności poprzez działania o charakterze obywatelskim i obejmuje swym zakresem następujące zadania publiczne:

a)      naukę i edukację,

b)      oświatę i wychowanie,

c)      kulturę i sztukę,

d)      ochronę dóbr kultury i tradycji.

10.      Celem działalności Stowarzyszenia jest:

a)      popularyzacja wiedzy o kolejnictwie,

b)      popularyzacja polskiej myśli technicznej w dziedzinie kolejnictwa,

c)    podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa oraz polskiego przemysłu związanego z kolejnictwem, 

d)    popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej               i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie,

e)     prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa,

f)     gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei,

g)    szkolenie członków i wolontariuszy w zakresie konserwacji, utrzymania                         i użytkowania zabytkowego taboru i urządzeń kolejowych,

h)      prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa kolejowego,

i)    propagowanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie kolei, jako środka transportu przyjaznego środowisku naturalnemu.

11.        Cele określone w p.10 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a)    współpracę z jednostkami grupy Polskie Koleje Państwowe, innymi kolejami użytku publicznego i niepublicznego, przemysłem taboru i urządzeń kolejowych, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego,     z placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków, izbami tradycji i pamięci oraz wszystkimi instytucjami o podobnym do prowadzonego przez Stowarzyszenie zakresie działania,

b)     inicjowanie i popieranie prac badawczych w dziedzinie ochrony zabytków             i działań popularyzatorskich w zakresie zainteresowań Stowarzyszenia,

c)   organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu wystaw, imprez           i szkoleń,

d)    wydawanie publikacji i czasopism o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia oraz promowanie wszelkich form wiedzy o kolei,

e)     współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami o podobnym zakresie działania  w innych krajach oraz uczestnictwo w imprezach międzynarodowych o tematyce kolejowej,

f)       współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,

g)    działalność w zakresie turystyki kolejowej dla członków Stowarzyszenia       i osób zainteresowanych poznawaniem zabytków kolejnictwa, także                 z wykorzystaniem zabytkowych pojazdów kolejowych,

h)     konserwację, utrzymanie oraz prezentację zabytkowego taboru i urządzeń kolejowych,

i) monitorowanie zdarzeń mających wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego  naturalnego,

j) występowanie z wnioskami i opiniami oraz zgłoszeniami do właściwych organów  państwowych i samorządowych,

k)    inicjowanie i uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych oraz   w  

postępowaniach przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości            w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych                            w obowiązujących przepisach prawa,

l)występowanie przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości                 w charakterze  oskarżyciela lub oskarżyciela posiłkowego w sprawach związanych    z dziedzictwem kulturowym i naturalnym.

 
 

Dzisiaj stronę odwiedziło już 93318 odwiedzającytutaj!