Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej.
  Regulamin
 

 

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego „ Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląksiej”

 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej”, w dalszych postanowieniach  regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

  2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jaworzyna Śląska.

  4. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Łukasz Romaniecki zwany dalej Prezesem 

  5. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

  6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego

regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo                           o stowarzyszeniach.

  7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.

  8. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

  9. Działalność Stowarzyszenia realizowana jest na rzecz ogółu społeczności poprzez działania o charakterze obywatelskim i obejmuje swym zakresem następujące zadania publiczne:

a)      naukę i edukację,

b)      oświatę i wychowanie,

c)      kulturę i sztukę,

d)      ochronę dóbr kultury i tradycji.

10.      Celem działalności Stowarzyszenia jest:

a)      popularyzacja wiedzy o kolejnictwie,

b)      popularyzacja polskiej myśli technicznej w dziedzinie kolejnictwa,

c)    podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa oraz polskiego przemysłu związanego z kolejnictwem, 

d)    popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej               i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie,

e)     prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa,

f)     gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei,

g)    szkolenie członków i wolontariuszy w zakresie konserwacji, utrzymania                         i użytkowania zabytkowego taboru i urządzeń kolejowych,

h)      prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa kolejowego,

i)    propagowanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie kolei, jako środka transportu przyjaznego środowisku naturalnemu.

11.        Cele określone w p.10 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a)    współpracę z jednostkami grupy Polskie Koleje Państwowe, innymi kolejami użytku publicznego i niepublicznego, przemysłem taboru i urządzeń kolejowych, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego,     z placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków, izbami tradycji i pamięci oraz wszystkimi instytucjami o podobnym do prowadzonego przez Stowarzyszenie zakresie działania,

b)     inicjowanie i popieranie prac badawczych w dziedzinie ochrony zabytków             i działań popularyzatorskich w zakresie zainteresowań Stowarzyszenia,

c)   organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu wystaw, imprez           i szkoleń,

d)    wydawanie publikacji i czasopism o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia oraz promowanie wszelkich form wiedzy o kolei,

e)     współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami o podobnym zakresie działania  w innych krajach oraz uczestnictwo w imprezach międzynarodowych o tematyce kolejowej,

f)       współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,

g)    działalność w zakresie turystyki kolejowej dla członków Stowarzyszenia       i osób zainteresowanych poznawaniem zabytków kolejnictwa, także                 z wykorzystaniem zabytkowych pojazdów kolejowych,

h)     konserwację, utrzymanie oraz prezentację zabytkowego taboru i urządzeń kolejowych,

i) monitorowanie zdarzeń mających wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego  naturalnego,

j) występowanie z wnioskami i opiniami oraz zgłoszeniami do właściwych organów  państwowych i samorządowych,

k)    inicjowanie i uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych oraz   w  

postępowaniach przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości            w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych                            w obowiązujących przepisach prawa,

l)występowanie przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości                 w charakterze  oskarżyciela lub oskarżyciela posiłkowego w sprawach związanych    z dziedzictwem kulturowym i naturalnym.

 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja